PANATHLONVERKLARING

PANATHLONVERKLARING

Positieve waarden nastreven

We maken de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen
nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een
gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale
vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren,
net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We
zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de
structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen
helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de
hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair
play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in
hun sport.

STEUN VERWELKOMEN

We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar
we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met
de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

KINDEREN BESCHERMEN

We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

RECHTEN VAN HET KIND IN DE SPORT

Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter
over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht
• Sport te beoefenen
• Zich te vermaken en te spelen
• In een gezonde omgeving te leven
• Waardig behandeld te worden
• Getraind en begeleid te worden door competente mensen
• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
• In veilige omstandigheden aan sport te doen
• Te rusten
• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

Wil je organisatie de Panathlon Verklaring over ethiek in de jeugdsport aanvaarden en de prinicpes ervan hanteren als de grondslag van haar jeugdpolitiek?

Surf dan naar www.sportopjongerenmaat.be en onderteken mee.

STAF