Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op “KVO Se’Academy – officiële website” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.kvo-jeugd.be) berusten bij de KV Oostende NV. Alle rechten van clubnamen en -logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KV Oostende informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Neem dus eerst even contact op via [email protected]

Linken en refereren naar “KVO Se’Academy – officiële website” mag wel. Het liefst met de URL http://www.kvo-jeugd.be.

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u de KV Oostende NV een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van de KV Oostende NV om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is.

De KV Oostende NV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. KV Oostende NV aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat KV Oostende NV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan KV Oostende NV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. KV Oostende NV beheert en onderhoudt deze website vanuit België en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. KV Oostende NV kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door KV Oostende NV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. KV Oostende NV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. KV Oostende aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

KV Oostende NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt KV Oostende NV geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan KV Oostende NV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van KV Oostende.

Wijzigingen

KV Oostende NV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

STAF