PROCEDURE SPORTONGEVAL

PROCEDURE SPORTONGEVAL

STAP 1

Vraag een aangifteformulier en een revalidatie formulier aan de afgevaardigde of trainer van de ploeg, of print het af op de website: http://www————————-f58yo.hosts.cx/images/documenten/sportongeval.pdf en raadpleeg een dokter.

STAP 2

Breng het ingevulde aangifteformulier binnen op de club en dit maximum 14 dagen na het ongeval. Bezorg ook de ingevulde revalidatiefiche aan je trainer of aan 1 van de coördinatoren, zodat we je blessure goed kunnen opvolgen.

  1. Aangifte van ongeval dient VOLLEDIG ingevuld te worden vooraleer het op de club wordt ingediend!
    • Klevertje van de mutualiteit • Plaats, datum en hoe het ongeval is gebeurd.
    • Student, arbeider, … Het formulier binnen de 14 kalenderdagen terugbezorgen op de club.
  2. Het medisch getuigschrift (op de achterzijde) laten invullen door de behandelende geneesheer. Speciaal aandacht voor punt 7c: kiné nodig en aantal zittingen.
    ZEKER INVULLEN, anders zal er geen teruggave zijn de onkosten zijn!!

STAP 3

Behandel de kwetsuur volgens advies van de dokter en/of kinesist.

STAP 4

Laat je fit verklaren door de dokter en/of kinesist. Alle doktersbriefjes en getuigschriften kiné / RX / … eerst bij de mutualiteit indienen. Zij geven je een attest van de door hen betaalde kosten. Binnen de 2 à 4 weken ontvangt de speler, via de club, het ontvangstbewijs van de KBVB met aangiftenummer en herstelformulier.

STAP 5

Passeer langs de kinesist van de club indien je de trainingen mag hervatten, zij zullen dan de opstart van de trainingen goedkeuren en de TVJO en jeugdcoördinator verwittigen.

STAP 6

Hervat de trainingen eventueel met een aangepast programma in samenspraak met de clubdokter of kinesist en uw trainer (zie revalidatiefiche!).

STAP 7

Ga langs bij de mutualiteit om een eindafrekening op te stellen. Verzamel alle bewijzen van consultaties, facturen van ziekenhuis en kiné. Alle documenten moeten de originele documenten zijn, kopieën worden niet aanvaard.

STAP 8

Bij volledige genezing vult de behandelende geneesheer het formulier in. Het formulier, samen met het attest van de mutualiteit en alle onkosten binnenbrengen op het secretariaat.

STAP 9

De voetbalbond moet de goedkeuring geven om terug wedstrijden te spelen, dit kan enkel als het genezingsattest werd afgegeven op het secretariaat. De club zal dit dan opsturen naar de voetbalbond.

SPECIALE AANDACHT

• Laattijdige en onvolledige aangiften worden GEWEIGERD door de K.B.V.B.
• 1 jaar na het openen van het dossier wordt het automatisch afgesloten indien er geen attest van genezing werd ingediend.
• Kiné dient vooraf worden aangevraagd (zie punt 7c op het aangifteformulier) Voorwaarde: inactiviteit van minstens 15 dagen Ook bijkomende kiné moet worden aangevraagd. Kopie van het voorschrift van de dokter tijdig op het secretariaat indienen. De KBVB komt pas tussen vanaf de datum van ontvangst van de vraag om toelating.
• De facturen (dokter, labo, ziekenhuis, …) dienen eerst betaald te worden door de ouders / speler. De originele facturen + betalingsbewijzen binnenbrengen op de club.

ERNST VAN HET ONGEVAL

• Indien ernstig genoeg vragen aan de scheidsrechter om dit te vermelden op het wedstrijdblad
• Indien niet zo ernstig: per dossier worden ongeveer 12 euro dossierkosten ingehouden door de KBVB. Indien de verwachte medische kosten (remgeld) lager zouden zijn, is het indienen van een dossier niet nodig

De dienst ongevallen van de K.B.V.B is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn (zoals loonverlies, terugbetaling alle medische kosten, dagvergoeding, …) dient met een privé- of hospitalisatieverzekering af te sluiten. Kosten voor tandprothesen zijn beperkt tot 150 euro per tand en 600 euro per ongeval. Wordt evenwel niet vergoed: de schade aan brillen, contactlenzen en beugels (o.a. ‘blokjes’).

Zonder genezingsattest mag een speler niet deelnemen aan wedstrijden.

STAF